Shiba List 2016

(our furkids in alphabetical order)

A  B  C   D   EFGHIJ   K   LM N  O   PQ   R  S  T   UVW   XYZ

 SachiSachi  another Sachi Jane's Sachi   Mayumi's Sachi Sachiko

Linda's Sachiko <~~Sadie~~>

Sake Sake another Sake  SakiSaki  SakuraSakuraSam Sammy SamsonSamson SamuraiSamurai Sassy Scandal and SnappyScandal & Snappy Scout Secret

SharnaShibaShiba

  <~~ Shimi ~~>

Shintaro Shobii <~~Shobii~~> Shiba smile

Shogun Showdown Shuko

Skeeter Shyguy SlySly

Smooch on Oscar <~~Snickers ~~>

Sonny Sophie Sosa 

Spice Spy  StarletStarlet Storm & Dez Strider<~~Strider ~~>

another Strider (from San Jo Shibas) Sushi

Sweetie PieSweetie Pie

A  B  C   D   EFGHIJ   K   LM N  O   PQ   R  S  T   UVW   XYZ